กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เยือนจังหวัดฮิโรชิมะอย่างเป็นทางการ พร้อมจัดหน่วยให้บริการกงสุลสัญจร

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เยือนจังหวัดฮิโรชิมะอย่างเป็นทางการ พร้อมจัดหน่วยให้บริการกงสุลสัญจร

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มิ.ย. 2565

| 249 view

เมื่อวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2565 นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางเยือนจังหวัดฮิโรชิมะ โดยได้พบหารือกับผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคม/องค์กรท้องถิ่น รวมทั้งพบเยี่ยมผู้แทนนักศึกษาและชุมชนไทยในจังหวัดฮิโรชิมะ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – ฮิโรชิมะ อย่างรอบด้าน

ในช่วงเช้าวันที่ 9 มิถุนายน 2565 กงสุลใหญ่ฯ และคณะได้เข้าพบอธิบดีสำนักงานเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมจูโกะกุ (METI จูโกะกุ) โดยได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับจังหวัดต่าง ๆ ในภูมิภาคจูโกะกุ โดยเฉพาะในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักธุรกิจของทั้งสองฝ่ายต่อไป

ต่อมาในช่วงบ่าย กงสุลใหญ่ฯ และคณะได้พบกับประธานและผู้บริหารสมาคมฮิโรชิมะ – ไทย โดยกงสุลใหญ่ฯ กล่าวแสดงความยินดีที่มีผู้ประกอบการจำนวนมากของจังหวัดฮิโรชิมะที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสมาคมฮิโรชิมะ - ไทย ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ตลอดจนความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมระหว่างกันมาอย่างเข้มแข็งและยาวนานถึง 23 ปี รวมทั้งขอบคุณสมาคมฯ ที่ให้การดูแลผู้ฝึกงานชาวไทยในสังกัดเป็นอย่างดี รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ฝึกงานชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการสืบสานและเผยแพร่ประเพณีไทย เช่น งานลอยกระทง ซึ่งสมาคมฯ จัดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

สำหรับภารกิจในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 กงสุลใหญ่ฯ และคณะได้เข้าพบหารือกับผู้บริหารและคณะกรรมการสมาคมมิตรภาพฮิโรชิมะ - ไทย ซึ่งมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นพระญี่ปุ่นนิกายมหายานและชาวไทย/ญี่ปุ่นที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดยได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลและส่งเสริมความสัมพันธ์ของภาคประชาชน เช่น การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทยในชนบทของไทย การเปิดสอนชั้นเรียนภาษาไทยให้ชาวญี่ปุ่นในเมืองฮิโรชิมะ และการสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาไทยในจังหวัดฮิโรชิมะ เป็นต้น ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติและเงินอุดหนุนให้กับสมาคมฯ เพื่อแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจให้สมาคมฯ สำหรับการดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนไทยทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ่น

ต่อมากงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะกับผู้แทนนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยฮิโรชิมะ เพื่อรับทราบสภาพความเป็นอยู่และความคืบหน้าด้านการศึกษา รวมทั้งให้กำลังใจนักศึกษาไทยในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป จากนั้นกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าพบกับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยฮิโรชิมะ โดยได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษา และขอบคุณที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดูแลนักศึกษาไทยเป็นอย่างดี โดยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 มหาวิทยาลัยฯ ก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์และดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของไทยอย่างต่อเนื่อง

ในวันเดียวกัน กงสุลใหญ่ฯ และคณะได้เข้าพบหารือกับประธานสมาพันธ์ธุรกิจจูโกะกุ โดยได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับภาคธุรกิจในสาขาที่ภูมิภาคจูโกะกุมีศักยภาพ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมเป็นจุดประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย รวมทั้งยินดีประสานให้ข้อมูลฝ่ายไทยที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจเอกชนญี่ปุ่นในการพิจารณาไปลงทุนในประเทศไทยต่อไป

และในช่วงท้ายของการเยือนฯ กงสุลใหญ่ฯ และคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Yuzaki Hidehiko ผู้ว่าราชการจังหวัดฮิโรชิมะ เพื่อแนะนำตัวและแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฮิโรชิมะในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่ให้การดูแลคนไทยในจังหวัดฮิโรชิมะจำนวนกว่า 1,000 คน โดยเป็นกลุ่มผู้ฝึกงาน พนักงานบริษัท นักศึกษา และคู่สมรสชาวญี่ปุ่น

ในโอกาสการเยือนจังหวัดฮิโรชิมะครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดหน่วยให้บริการกงสุลสัญจรที่ International Conference Center Hiroshima สำหรับให้บริการด้านกงสุล ได้แก่ การทำหนังสือเดินทาง และงานนิติกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไทยในจังหวัดฮิโรชิมะและพื้นที่ใกล้เคียง ให้สามารถเข้าถึงบริการของสถานกงสุลใหญ่ฯ รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยมีคนไทยลงทะเบียนและเข้ามาใช้บริการฯ อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 2 วันทำการ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

39_เยือนฮิโรชิมะ.pdf