สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 เม.ย. 2566

| 671 view

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นนักศึกษา (ภิกษุ และฆราวาส) หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มจร. โดยเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ภูมิภาคคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2566

ในโอกาสนี้ นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ฯ ได้นำคณะผู้ศึกษาดูงานฯ เข้าเยี่ยมชมโครงการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ของเกษตรกรในเมืองโคกะ ตามที่ มจร. เสนอขอ โดยมีนาย TANABE Kazuki นายกเทศมนตรีเมืองโคกะ มาร่วมให้การต้อนรับ โดยเกษตรกรเจ้าของสวนสตรอว์เบอร์รีและสวนส้มได้มาร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการเพาะปลูก เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งเกษตรกรเจ้าของสวนได้จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรดังกล่าวสำหรับการบริโภคภายในประเทศ และส่วนหนึ่งได้ส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการรีไซเคิลขยะของเมืองโคกะ และอีก 3 เมืองใกล้เคียง ณ โรงงานกำจัดและรีไซเคิลขยะซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองโคกะด้วย

ทั้งนี้ การศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรในต่างประเทศและการบริหารจัดการชุมชนเป็นประเด็นศึกษาวิเคราะห์ในหลักสูตรฯ เพื่อให้ผู้ศึกษาดูงานฯ พิจารณานำแนวคิดไปปรับใช้ประกอบข้อเสนอแนะในการศึกษาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนต่อไป

อนึ่ง กงสุลใหญ่ฯ และนายกเทศมนตรีเมืองโคกะได้ใช้โอกาสนี้หารือแนวทางความร่วมมือเพิ่มเติมระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับเมืองโคกะ โดยเมืองโคกะได้จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเมืองฯ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ตามที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เสนอแนะ (QR Code ดังแนบ) รวมทั้งได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนกับคณะผู้ศึกษาดูงานฝ่ายไทยที่มาเยือนด้วย

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่_33_ปี_2566.pdf