การเปิดให้บริการรับคำร้องสำหรับหนังสือเดินทาง อายุใช้งาน 10 ปี

การเปิดให้บริการรับคำร้องสำหรับหนังสือเดินทาง อายุใช้งาน 10 ปี

15 มี.ค. 2564

121 view

การเปิดให้บริการรับคำร้องสำหรับหนังสือเดินทาง อายุใช้งาน 10 ปี

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้เริ่มให้บริการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะแรกมาตั้งแต่ปี 2548 โดยมีการเก็บข้อมูลรูปใบหน้าและลายนิ้วมือลงในไมโครชิป (microchip) และมีอายุใช้งาน 5 ปี ต่อมา ในระยะที่ 2 (ช่วงปี 2555) ได้พัฒนารูปแบบและคุณลักษณะของหนังสือเดินทางให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นระยะ ๆ

ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาระยะที่ 3 ซึ่งนอกจากจะปรับปรุงรูปแบบและคุณลักษณะเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการปลอมแปลง (security features) หนังสือเดินทางใหม่แล้ว ยังได้ “เพิ่มทางเลือก” ให้บุคคลสัญชาติไทยที่บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) สามารถเลือกทำหนังสือเดินทางสำหรับบุคคลทั่วไป ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

(1) หนังสือเดินทางสำหรับบุคคลทั่วไป อายุใช้งาน 5 ปี
- สำหรับผู้มีสัญชาติไทย ทั้งที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
- อายุไม่เกิน 5 ปี
- ค่าธรรมเนียม 9,000 เยน
- ใช้เวลาผลิตและจัดส่ง ประมาณ 4 – 5 สัปดาห์ (รวมเวลาจัดส่งจากประเทศไทย)

(2) หนังสือเดินทางสำหรับบุคคลทั่วไป อายุใช้งาน 10 ปี
- สำหรับผู้มีสัญชาติไทย ที่บรรลุนิติภาวะ
- อายุไม่เกิน 10 ปี
- ค่าธรรมเนียม 13,000 เยน
- ใช้เวลาผลิตและจัดส่ง ประมาณ 4 – 5 สัปดาห์ (รวมเวลาจัดส่งจากประเทศไทย)

ในการนี้ สำหรับชาวไทยในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ สามารถขอรับบริการทำหนังสือเดินทางทั้งสองรูปแบบ ได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เอกสารประกอบ
• หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
• บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
• กรณีเปลี่ยนชื่อ - สกุล หรือ คำนำหน้านาม โปรดเตรียมหลักฐานประกอบ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล หรือ ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรส หรือ หย่า (คร.22)
• บัตรประจำตัวผู้พำนักในญี่ปุ่น (ไซริวการ์ด)

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกอบ และขั้นตอนการทำหนังสือเดินทางจากเว็บไซต์ https://fukuoka.thaiembassy.org/th/page/2020pass

2. การนัดหมายล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกในการให้บริการ และหลีกเลี่ยงความแออัดบริเวณฝ่ายกงสุล ขอความกรุณาท่านที่ประสงค์ทำหนังสือเดินทาง หรือ ขอรับบริการด้านกงสุลอื่น ๆ นัดหมายเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 092-739-9090 (วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา 15.30 – 17.30 น.) อีเมล consular.fuk@mfa.mail.go.th หรือ ช่องทางต่าง ๆ ที่ระบุตามสื่อประชาสัมพันธ์ดังแนบ

ดังรายละเอียดปรากฏตามประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่แนบ

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

TH_R4_10yrs_Thailand_Passport_20210311

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

A03_หนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางประเภทต่าง_ๆ_20210311_1.pdf
11_หนังสือเดินทาง_10_ปี_1.pdf