E-Book แนะนำผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จากกิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม (DEsign from Waste of Agriculture and Industry : DEWA & DEWI)

E-Book แนะนำผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จากกิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม (DEsign from Waste of Agriculture and Industry : DEWA & DEWI)

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 มี.ค. 2566

| 404 view

E-Book แนะนำผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดโลกของ 15 ผู้ประกอบการ จากกิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม (DEsign from Waste of Agriculture and Industry : DEWA & DEWI) สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 

Dewa_and_Dewi_(Cover)_3