ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยด้านกงสุล ปฏิบัติหน้าที่ล่าม

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยด้านกงสุล ปฏิบัติหน้าที่ล่าม

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ธ.ค. 2566

| 870 view

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยด้านการกงสุล ปฏิบัติหน้าที่ล่าม จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 สัญชาติไทย และ/หรือ ญี่ปุ่น

1.2 อายุระหว่าง 26 – 45 ปี

1.3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

1.4 สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะเป็นข้อพิจารณาพิเศษ

1.5 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้ภายในสำนักงาน อาทิ MS Office Word Excel และ Power Point ได้ดี ทักษะการใช้ Social Media ได้ดีจะเป็นข้อพิจารณาพิเศษ

1.6 มีถิ่นพำนักในประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีวีซ่าที่ไม่ขัดต่อการปฏิบัติงาน

1.7 มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง สามารถทำงานเป็นทีม และอุทิศเวลาให้แก่งานราชการ รวมทั้งสามารถทำงานนอกเวลาราชการได้

1.8 มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ และไม่มีโรคประจำตัวที่รุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

1.9 มีทัศนคติที่ดี กิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

1.10 สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบราชการของไทยที่เกี่ยวข้องได้

1.11 มีประสบการณ์และความสามารถพิเศษอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน อาทิ สามารถขับขี่รถยนต์ขนาด 4 ที่นั่ง ไปจนถึง 6 ที่นั่งได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ญี่ปุ่น

1.12 มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในคดีอาญา

 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

2.1 เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานกงสุล และกิจกรรมต่าง ๆ  ของสถานกงสุลใหญ่ฯ 

2.2 แปลเอกสารญี่ปุ่น-ไทย และปฏิบัติหน้าที่ล่ามญี่ปุ่น-ไทย ในโอกาสต่าง ๆ

2.3 จัดทำข้อมูล แปล และสรุปรายงานข่าวต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำข้อมูล และบทสัมภาษณ์ต่าง ๆ เป็นภาษาไทยหรือภาษาญี่ปุ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและญี่ปุ่น

2.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3. ระยะเวลาปฏิบัติงานและอัตราค่าตอบแทน

ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 (ตามกรอบปีงบประมาณของราชการไทย) โดยได้รับค่าจ้างเหมาบริการ เดือนละ 254,240.- เยน

 

4. เอกสารประกอบการสมัคร

- ประวัติย่อ (ภาษาไทย หรือ ภาษาญี่ปุ่น) (แบบฟอร์มตามลิงก์ https://shorturl.at/nvyK5)
- สำเนาหลักฐานสำคัญแสดงตน เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัว หรือ ใบอนุญาตขับขี่
- สำเนาบัตรคนต่างด้าว (กรณีที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น)
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว หรือ 3 x 4 ซม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
- สำเนาหลักฐานการศึกษา
- ใบรับรองแพทย์
-  สำเนาหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
- สำเนาหลักฐานแสดงประสบการณ์การทำงาน (หากมี)
- สำเนาหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษอื่น (หากมี)
- เอกสารอื่น ๆ (หากมี)

 

5. วิธีการสมัคร

ผู้สนใจโปรดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครฯ ไปยังสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้

  • ยื่นด้วยตนเองที่ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันและเวลาราชการ หรือ
  • ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ไม่เกินกำหนดวันที่ปิดรับสมัคร)
    ที่อยู่ Royal Thai Consulate-General, Fukuoka

    2nd Floor, Dai Ichi Myojo Building, 4-1-37, Tenjin,
    Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 810-0001    หรือ
  • ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

 

6. วิธีการคัดเลือก

สถานกงสุลใหญ่ฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติและความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้สมัครจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในขั้นต้นและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในขั้นต่อไป ทางเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ (http://fukuoka.thaiembassy.org)ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นต้นมีกำหนดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในโอกาสต่อไป

 

เอกสารประกอบ

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ_ฉบับที่_21_ปี_2566_(รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ)_1.pdf