ประกาศขยายเวลาสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยด้านการกงสุล ปฏิบัติหน้าที่ล่าม

ประกาศขยายเวลาสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยด้านการกงสุล ปฏิบัติหน้าที่ล่าม

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ย. 2566

| 354 view

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ที่ 15/2566
เรื่อง ขยายเวลาสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยด้านการกงสุล ปฏิบัติหน้าที่ล่าม
___________________

 

อนุสนธิประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ที่ 13/2566 ลงวันที่ 1 กันยายน 2566 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยด้านการกงสุล ปฏิบัติหน้าที่ล่าม จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 กันยายน 2566 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรขยายเวลาการเปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยด้านการกงสุล ปฏิบัติหน้าที่ล่าม จำนวน 1 อัตรา ดังกล่าว ออกไปจนถึงวันที่ 26 กันยายน 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 สัญชาติไทย และ/หรือ ญี่ปุ่น
1.2 อายุระหว่าง 26 – 45 ปี
1.3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
1.4 สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
1.5 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้ภายในสำนักงาน อาทิ MS Office Word Excel และ Power Point ได้ดี
1.6 มีถิ่นพำนักในประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีวีซ่าที่ไม่ขัดต่อการปฏิบัติงาน
1.7 มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง สามารถทำงานเป็นทีม และอุทิศเวลาให้แก่งานราชการ รวมทั้งสามารถทำงานนอกเวลาราชการได้
1.8 มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ และไม่มีโรคประจำตัวที่รุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
1.9 มีทัศนคติที่ดี กิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
1.10 สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบราชการของไทยที่เกี่ยวข้องได้
1.11 มีประสบการณ์และความสามารถพิเศษอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน อาทิ สามารถขับขี่รถยนต์ขนาด 4 ที่นั่ง ไปจนถึง 6 ที่นั่งได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ญี่ปุ่น
1.12 มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในคดีอาญา

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ
2.1 เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานกงสุล
2.2 แปลเอกสารญี่ปุ่น-ไทย และปฏิบัติหน้าที่ล่ามญี่ปุ่น-ไทย ในโอกาสต่าง ๆ
2.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและญี่ปุ่น
2.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ระยะเวลาปฏิบัติงานและอัตราค่าตอบแทน
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 (ตามกรอบปีงบประมาณของราชการไทย) โดยได้รับค่าจ้างเหมาบริการ เดือนละ 254,240.- เยน

4. เอกสารประกอบการสมัคร
- ประวัติย่อ (ภาษาไทย หรือ ภาษาญี่ปุ่น) (แบบฟอร์ม https://shorturl.at/nvyK5)
- สำเนาหลักฐานสำคัญแสดงตน เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัว หรือ ใบอนุญาตขับขี่
- สำเนาบัตรคนต่างด้าว (กรณีที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น)
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
- สำเนาหลักฐานการศึกษา
- ใบรับรองแพทย์
- สำเนาหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
- สำเนาหลักฐานแสดงประสบการณ์การทำงาน (หากมี)
- สำเนาหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษอื่น (หากมี)
- เอกสารอื่น ๆ (หากมี)

5. วิธีการสมัคร
ผู้สนใจโปรดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครฯ ไปยังสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ภายในวันที่ 26 กันยายน 2566 ทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้
• ยื่นด้วยตนเองที่ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันและเวลาราชการ หรือ
• ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ไม่เกินกำหนดวันที่ปิดรับสมัคร)
ที่อยู่ Royal Thai Consulate-General, Fukuoka
2nd Floor, Dai Ichi Myojo Building, 4-1-37, Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 810-0001 หรือ
• ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

6. วิธีการคัดเลือก
สถานกงสุลใหญ่ฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติและความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้สมัครจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นต้นและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในขั้นต่อไป ให้ทราบทางเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ https://fukuoka.thaiembassy.org ในวันที่ 27 กันยายน 2566 ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นต้นมีกำหนดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันที่ 28 กันยายน 2566

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566

เอกสารประกอบ

AC15_Job_Application_Extension_(Interpreter).pdf