ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน (28 มิถุนายน 2566)

ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน (28 มิถุนายน 2566)

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.ค. 2567

| 877 view

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2559 ให้ไว้ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้ออกประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ บัตรประจำตัวประชาชน ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 นั้น

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ขอเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ดังนี้

1. ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน ตามประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เรื่อง เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565

2. อาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2559 ให้ไว้ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 23 วรรคหนึ่ง และภายใต้ข้อจำกัดเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนไม่คงที่ และเงื่อนไขว่า การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมในสกุลเงินท้องถิ่นจะต้อง ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดในสกุลเงินบาท สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จึงขอเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการออกบัตรในกรณีบัตรหาย บัตรถูกทำลาย บัตรชำรุด ขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัวหรือ ชื่อสกุล และขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนที่อยู่ ตามมาตรา 6 จัตวา เป็นฉบับละ 500 เยน

3. ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศให้เขตท้องที่ใดเป็นเขตประสบภัยพิบัติ ให้ผู้ซึ่งต้องมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรตามมาตรา 6 จัตวา ซึ่งอยู่ในเขตท้องที่นั้น และมายื่นคำขอภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 6 จัตวา หรือภายในกำหนดเวลาที่รัฐมนตรีขยายตามมาตรา 6 เบญจ ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 ของประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

 

ตารางบริการงานบัตรประชาชน_2566

เอกสารประกอบ

AC12_2566_Change_of_Consular_Fee_(ID_Card).pdf