หนังสือรับรองลายมือชื่อ

หนังสือรับรองลายมือชื่อ

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ย. 2564

| 1,550 view

บุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์จะทำหนังสือรับรองลายมือชื่อ สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

 

การเตรียมเอกสาร

1. คำร้องนิติกรณ์
    (แบบฟอร์มคำร้องขอนิติกรณ์)

2. หนังสือเดินทาง และสำเนา

3. บัตรประชาชนไทย

4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย

5. หลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น และสำเนา เช่น ไซริวการ์ด SOFA ID Card

 

ค่าธรรมเนียม
ปรับอัตราค่าธรรมเนียมนิติกรณ์เอกสารตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 2565 ตามประกาศที่ 3 / 2565 เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการรับรองนิติกรณ์เอกสาร
● ค่าธรรมเนียม 2,500 เยน ต่อ ตราประทับ

หมายเหตุ
● ผู้ขอรับบริการต้องมายื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเอง
● กรุณาลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารสำเนาทุกฉบับ

 

******************************************

สถานะวันที่ 24 มิ.ย. 2565