การจดทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร)

การจดทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร)

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 มี.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ย. 2565

| 3,849 view

การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร

 

*ก่อนเข้ารับบริการ กรุณาส่งเอกสารประกอบทั้งหมดมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางอีเมล์ [email protected] เมื่อเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเพื่อนัดหมายในลำดับต่อไป*

 

1. หลักเกณฑ์และข้อมูลทั่วไป

- กรณีเด็กไทยที่เกิดในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ สามารถแจ้งเกิดได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ไม่สามารถแจ้งเกิดที่ประเทศไทยได้ โดยการแจ้งเกิดในต่างประเทศ กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลา แต่ควรแจ้งเกิดในโอกาสแรกที่สามารถทำได้ เพื่อนำสูติบัตรเป็นเอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางให้เด็กต่อไป

- การมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และการได้สัญชาติไทย เมื่อออกสูติบัตรแล้ว เด็กจะได้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และได้สัญชาติไทย โดยชื่อเด็กจะอยู่ใน “ทะเบียนบ้านสำหรับคนเกิดและรับแจ้งเกิดในต่างประเทศ” บิดา/มารดาสามารถย้ายชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้านที่ประเทศไทยได้ในภายหลัง โดยดำเนินการด้วยตนเอง หรือ มอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ขอให้ติดต่อสอบถามสำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่

- การใช้ชื่อ-นามสกุลของเด็กในสูติบัตรไทย นามสกุลของเด็กในสูติบัตรไทยต้องใช้ตามบิดาหรือมารดาเท่านั้น โดยชื่อ-นามสกุลของเด็กในสูติบัตรไทย ต้องตรงกันกับชื่อ-นามสกุลในหนังสือรับรองการแจ้งเกิด หรือ ชุทโชโทโดเคะคิไซจิโคโชเมโช

 

2. การเตรียมเอกสาร

2.1 เอกสารบิดา หรือ มารดาสัญชาติไทย

(1) คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด 
(แบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด)

(2) คำร้องนิติกรณ์ (สำหรับขอตราประทับรับรองในเอกสารแปล และรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น)
(แบบฟอร์มคำร้องขอนิติกรณ์ กรณีบิดา หรือ มารดาสัญชาติไทย)

(3) บันทึกประกอบการแจ้งเกิดของบิดาและมารดา
(แบบฟอร์มบันทึกประกอบการแจ้งเกิดของบิดาและมารดา)

(4) หนังสือเดินทาง และสำเนา

(5) บัตรประจำตัวประชาชนไทย

(6) สำเนาทะเบียนบ้านไทย

(7) ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุล (หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล) และสำเนา

(8) ทะเบียนสมรสไทย หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรส คร.22 (กรณีมารดาและบิดาสมรสกัน) และสำเนา

(9) ใบสำคัญการหย่า สำเนาทะเบียนหย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวหย่า (กรณีมารดาเคยหย่า) และสำเนา

(10) หลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น และสำเนา เช่น ไซริวการ์ด SOFA ID Card

 

2.2 เอกสารบิดา หรือ มารดาสัญชาติญี่ปุ่น

(1) คำร้องนิติกรณ์ สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็ปไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
(แบบฟอร์มคำร้องขอนิติกรณ์ กรณีบิดา หรือ มารดาเป็นคนญี่ปุ่น)

(2) หนังสือเดินทาง หรือ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตัวจริง และสำเนา

(3) ทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน

 

2.3 เอกสารของบิดา หรือ มารดาต่างชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น

(1) คำร้องนิติกรณ์ สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็ปไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
(แบบฟอร์มคำร้องขอนิติกรณ์ กรณีบิดา หรือ มารดาไม่ใช่คนญี่ปุ่น)

(2) หนังสือเดินทางฉบับจริง และสำเนา

(3) หลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น และสำเนา เช่น ไซริวการ์ด SOFA ID Card
*กรณีบิดาเป็นทหารประจำการในฐานทัพสหรัฐอเมริกาประจำประเทศญี่ปุ่น กรุณานำบัตรประจำตัวทหารมาแสดงด้วย

 

2.4 เอกสารบุตร

(1) หนังสือรับรองการแจ้งเกิด หรือ ชุทโชโทโดเคะคิไซจิโคโชเมโช 「出生届記載事項証明書」ออกโดยที่ว่าการอำเภอญี่ปุ่น หรือกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน พร้อมคำแปลภาษาไทย (ไม่สามารถใช้ใบรับรองการแจ้งเกิด (จุริโชเมโช) แทนได้)
*(ขั้นตอนการขอรับรองเอกสารจากกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น
*กรุณาแปลเอกสารใบการแจ้งเกิดตาม ตัวอย่างคำแปลภาษาไทยใบแจ้งการเกิด
*ในกรณีที่บุตรเกิดในฐานทัพสหรัฐอเมริกา กรุณานำหนังสือรับรองการเกิด (Consular Report of Birth Abroad) ออกโดยสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำประเทศญี่ปุ่น และใบเกิดจากโรงพยาบาล (Birth Certification) ไปยื่นคำร้องขอแจ้งเกิดที่อำเภอญี่ปุ่นที่ฐานทัพฯ ตั้งอยู่ พร้อมขอหนังสือรับรองการเกิด หรือ ชุทโชโทโดเคะคิไซจิโคโชเมโช

(2) รูปถ่าย ถ่ายรวมกัน 3 คน และเห็นหน้าทุกคนชัดเจน 1 รูป

(3) หากเคยแจ้งเกิดบุตรที่สถานกงสุลใหญ่ฯ แล้วก่อนหน้านี้ กรุณาเตรียมสำเนาสูติบัตรของบุตรคนก่อนมาด้วย

 

3. ค่าธรรมเนียม
● ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับสูติบัตร
● ค่าธรรมเนียมรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น 2,500 เยน ต่อ ตราประทับ
● ค่าธรรมเนียมตราประทับรับรองในเอกสารแปลหนังสือรับรองการแจ้งเกิด 2,500 เยน ต่อ ตราประทับ

 

หมายเหตุ
● กรณีบิดามารดายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือบิดามารดาสมรสภายหลังบุตรเกิด บิดามารดาต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ โดยนำผลการตรวจ DNA ระบุความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและบุตรมาแสดงด้วย
● ในบางกรณีสถานกงสุลใหญ่ฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

● กรุณาลงลายมือชื่อรับรองเอกสารสำเนาทุกฉบับ

 

******************************************

สถานะวันที่ 24 มิ.ย. 2565