การพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อใช้สำหรับการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

การพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อใช้สำหรับการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ย. 2565

| 3,804 view

การพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อใช้สำหรับการขอหนังสือรับรองความประพฤติ

 

ชาวไทยและชาวต่างชาติ (ที่เคยพำนักในประเทศไทย) ที่ประสงค์ขอรับหนังสือรับรองความประพฤติ (ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม) สามารถดำเนินการและขอรับเอกสารดังกล่าวได้ที่

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล Special Branch Bureau ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ

อาคาร 6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทรศัพท์: 0-2205-2168-9

เว็บไซต์ https://pcscenter.sbpolice.go.th/

ในกรณีที่พำนักในญี่ปุ่น สามารถขอรับบริการพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในพื้นที่ที่ท่านมีถิ่นพำนัก เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอรับหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยงานข้างต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เอกสารสำหรับการขอพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

 

สำหรับบุคคลสัญชาติไทย

1. คำร้องนิติกรณ์ (แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์)
2. หนังสือเดินทาง และสำเนา
3. บัตรประจำตัวประชาชนไทย
4. สำเนาทะเบียนบ้านไทยหรือสำเนา (กรณีที่ทะเบียนบ้านไม่ตรงกับบัตรประชาชน)
5. หลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น และสำเนา เช่น ไซริวการ์ด SOFA ID Card

 

สำหรับชาวต่างชาติ (ที่เคยพำนักอยู่ในประเทศไทย)

1. คำร้องนิติกรณ์ (แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ภาษาญี่ปุ่น) (แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ภาษาอังกฤษ)
2. หนังสือเดินทาง และสำเนา
3. กรณีชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น หลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น และสำเนา เช่น ไซริวการ์ด SOFA ID Card

ค่าธรรมเนียม
● ค่าธรรมเนียมนิติกรณ์ 2,500 เยน ต่อ ตราประทับ

หมายเหตุ
● กรุณาลงลายมือชื่อรับรองเอกสารสำเนาทุกฉบับ
● กรุณานัดหมายเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

 

สามารถศึกษารายละเอียดการขอรับหนังสือรับรองความประพฤติได้ที่เว็บไซต์ https://pcscenter.sbpolice.go.th/

 

**************************************************************************

สถานะวันที่ 24 มิ.ย. 2565