หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.พ. 2567

| 14,648 view

การขอทำหนังสือมอบอำนาจ (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย)

*ก่อนเข้ารับบริการ กรุณาส่งเอกสารประกอบทั้งหมดมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางอีเมล์ [email protected] โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับไปภายใน 5 วันทำการ เพื่อนัดหมายในลำดับต่อไป*

 

1. หลักเกณฑ์และข้อมูลทั่วไป

การมอบอำนาจ หมายถึง การที่บุคคลหนึ่ง (ผู้มอบอำนาจ) มอบให้บุคคลอีกคนหนึ่ง (ผู้รับมอบอำนาจ) มีอำนาจทําการแทน และการกระทํามีผลทางกฎหมายเสมือนว่าตัวทําการนั้นเอง 

หากผู้มอบอำนาจ ไม่สามารถกระทำการนั้นได้ด้วยตนเองที่ประเทศไทย แต่มีความประสงค์จะดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่หน่วยงานราชการไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือมอบอำนาจได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งไปดำเนินการแทนที่หน่วยงานราชการไทย โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

ตัวอย่างกรณีการใช้หนังสือมอบอำนาจ
- มอบอำนาจทั่วไป
- การย้าย-เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน
- ให้ความยินยอมบุตรซึ่งอายุต่ำกว่า 20 ปีทำหนังสือเดินทาง
- ธุรกรรมเรื่องที่ดิน-โฉนด (ท.ด. 21) *ต้องใช้แบบฟอร์มของกรมที่ดิน ดาวน์โหลด
- ธุรกรรมเรื่องอาคารชุด (อ.ช. 21) ดาวน์โหลด
- ขอหนังสือรับรองความเป็นโสด (รับรองโสด)
- ขอบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการสมรส (แจ้งแต่งงาน)
- ขอบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการหย่า (แจ้งหย่า)
- ขอเปลี่ยนชื่อตัว
- ขอตั้งชื่อรอง
- ขอตั้งชื่อสกุลใหม่
- ขอคัดสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล
- ขอคัดสำเนาใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนการหย่า
- ขอคัดสำเนาสูติบัตรหรือขอหนังสือรับรองเกิด
- ขอแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฏร์ ได้แก่ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน
- ดำเนินการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
- ขอหนังสือแสดงสิทธิปกครองบุตร (ปค. 14)

2. การเตรียมเอกสารของผู้มอบอำนาจ

1. คำร้องนิติกรณ์
(แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์มอบอำนาจ)

2. หนังสือเดินทาง และสำเนา
3. บัตรประชาชนไทย
4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย
5. หลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น และสำเนา เช่น ไซริวการ์ด SOFA ID Card
6. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการมอบอำนาจ

3. การเตรียมเอกสารของผู้รับมอบอำนาจ

1. สำเนาบัตรประชาชนไทยของผู้รับมอบอำนาจ 
2. สำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้รับมอบอำนาจ  

 

ค่าธรรมเนียม
● ค่าธรรมเนียมนิติกรณ์ 2,500 เยน ต่อ ตราประทับ

 

หมายเหตุ
● กรุณาเตรียมเอกสารสำเนาให้ครบตามจำนวนหนังสือมอบอำนาจที่ต้องการยื่นคำร้อง

● กรุณาลงลายมือชื่อรับรองเอกสารสำเนาทุกฉบับ
● กรุณานัดหมายเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

4. คำถามที่พบบ่อย

ถาม การรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจสามารถส่งเอกสารมารับรองทางไปรษณีย์ได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้ เพราะการทำหนังสือมอบอำนาจเป็นการทำนิติกรณ์ที่ให้เจ้าหน้าที่รับรองว่าเป็นลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจจริง และผู้มอบอำนาจมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่จริง

ถาม แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจจะใช้แบบไหน และข้อความการเขียนในหนังสือมอบอำนาจจะเขียนอย่างไร
ตอบ ต้องใช้แบบฟอร์มการมอบอำนาจตามที่หน่วยงานนั้นกำหนด โดยเฉพาะการมอบอำนาจเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน แนะนำให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดกับหน่วยงานนั้นโดยตรง

**************************************************************************

สถานะวันที่ 24 มิ.ย. 2565

 

หนังสือเดินทาง_และหนังสือมอบอำนาจ