การรับคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (พาสปอร์ต) ระบบใหม่

การรับคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (พาสปอร์ต) ระบบใหม่

22 มิ.ย. 2563

183 view
ด้วยกระทรวงการต่างประเทศกำลังพิจารณาดำเนินโครงการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบใหม่ (ระยะที่ 3) ซึ่งมีการปรับปรุงรูปแบบและคุณลักษณะของหนังสือเดินทางใหม่ เพื่อการป้องกันการปลอมแปลง (Security Features) จึงจำเป็นต้องเตรียมติดตั้งระบบรับคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ทั้งระบบ ทั้งในประเทศ และในต่างประเทศ
 
ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการติดตั้งระบบรับคำร้องหนังสือเดินทาง ระยะที่ 3 และ อบรมเจ้าหน้าที่เพื่อใช้งานระบบดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ สถานกงสุลใหญ่ฯ จำเป็นต้องหยุดให้บริการรับคำร้องหนังสือเดินทาง ระหว่าง วันที่ 26 มิถุนายน 2563 (ตั้งแต่เวลา 15.00 น.) ไปจนถึงประมาณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 หรือ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
 
ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารการเดินทาง เป็นการด่วน สถานกงสุลใหญ่ฯ จะพิจารณาออก (1) หนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity) เพื่อใช้สำหรับเดินทางกลับประเทศไทยในกรณีฉุกเฉิน หรือ (2) หนังสือเดินทางชั่วคราว (อายุใช้งาน 1 ปี) โดยกรุณานัดหมายเจ้าหน้าที่ และสอบถามข้อมูลตามช่องทาง ดังปรากฏตามประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

เอกสารประกอบ

news-20200622-162259-676445.pdf