หนังสือตกลงการใช้นามสกุลของคู่สมรส

หนังสือตกลงการใช้นามสกุลของคู่สมรส

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ม.ค. 2566

| 3,250 view

หนังสือตกลงการใช้นามสกุลของคู่สมรส

 

การเตรียมเอกสาร

1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด
    (แบบฟอร์มคำร้องขอนิติกรณ์สำหรับสำหรับคนไทย)
    (แบบฟอร์มคำร้องขอนิติกรณ์สำหรับคู่สมรสคนไทยที่เป็นชาวต่างชาติ ฉบับไทย-อังกฤษ, ฉบับไทย-ญี่ปุ่น)

2. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา

3. บัตรประจำตัวประชาชนไทย

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. หลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น พร้อมสำเนา เช่น ไซริวการ์ด SOFA ID Card

6. ทะเบียนสมรสไทย หรือ ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวไทย หรือ ทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง-กรณีจดทะเบียนสมรสกับชาวญี่ปุ่น) 1 ชุด หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (คนอินจุริโชเมโช-กรณีสมรสกับชาวต่างชาติอื่นที่ไม่ใช่ญี่ปุ่น) 1 ชุด ที่ระบุว่าได้จดทะเบียนสมรสแล้วจากอำเภอญี่ปุ่น ซึ่งผ่านการรับรองเอกสารโดยกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นแล้ว พร้อมคำแปลภาษาไทยซึ่งผ่านการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลใหญ่ไทยแล้ว
    *กรุณาแปลทะเบียนครอบตรัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) ตามตัวอย่างการแปลภาษาไทยทะเบียนครอบตรัวญี่ปุ่น(คลิก) 
    *กรุณาแปลหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (คนอินจุริโชเมโช ตามตัวอย่างการแปลภาษาไทยหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส(คลิก) 

7. หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่รถยนต์ของคู่สมรสชาวต่างชาติ พร้อมสำเนา
สำหรับชาวต่างชาติอื่นที่ไม่ใช่ญี่ปุ่น กรุณาเตรียมหลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น พร้อมสำเนา เช่น ไซริวการ์ด SOFA ID Card

 

ค่าธรรมเนียม
● ค่าธรรมเนียมนิติกรณ์ 2,500 เยน ต่อ ตราประทับ

 

หมายเหตุ
● ในบางกรณีสถานกงสุลใหญ่ฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
● กรุณาลงลายมือชื่อรับรองเอกสารสำเนาทุกฉบับ
● ผู้ร้องเดินทางมาดำเนินการด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมกับคู่สมรส

**************************************************************************

สถานะวันที่ 24 มิ.ย. 2565