หนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิง

หนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิง

9 พ.ย. 2562

422 view

หนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิง

เอกสารที่ต้องนำมายื่นมีดังนี้

1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด
    *ดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องขอนิติกรณ์สำหรับสำหรับคนไทย  

2. หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา
3. บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง
4. ทะเบียนบ้านไทย
5.
  5.1 (ในกรณีที่สมรส) - ทะเบียนสมรสไทย หรือ ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวไทย หรือ ทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง-กรณีจดทะเบียนสมรสกับชาวญี่ปุ่น) 1 ชุด หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (คนอินจุริโชเมโช-กรณีสมรสกับชาวต่างชาติอื่นที่ไม่ใช่ญี่ปุ่น) 1 ชุด ที่ระบุว่าได้จดทะเบียนสมรสแล้วจากอำเภอญี่ปุ่น ซึ่งให้กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นรับรองเอกสารพร้อมคำแปลภาษาไทย ซึ่งผ่านการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลใหญ่ไทยแล้ว


   5.2 (ในกรณีที่หย่า) - ทะเบียนหย่าไทย หรือ ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวไทย หรือ ทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง-กรณีจดทะเบียนหย่ากับชาวญี่ปุ่น) 1 ชุด หนังสือรับรองการจดทะเบียนหย่า (ริคงจุริโชเมโช-กรณีหย่ากับชาวต่างชาติอื่นที่ไม่ใช่ญี่ปุ่น) 1 ชุด ที่ระบุว่าได้จดทะเบียนหย่าแล้วจากอำเภอญี่ปุ่น ซึ่งให้กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นรับรองเอกสารพร้อมคำแปลภาษาไทยซึ่งผ่านการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลใหญ่ไทยแล้ว


6. (กรณีที่จดทะเบียนสมรสเท่านั้น) หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่รถยนต์ของคู่สมรสชาวต่างชาติพร้อมสำเนา

สำหรับชาวต่างชาติอื่นที่ไม่ใช่ญี่ปุ่น กรุณายื่นบัตรประจำตัวผู้พำนัก (ไซริวการ์ด) พร้อมสำเนาเพิ่มเติมด้วย

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมนิติกรณ์ 2,000 เยน ต่อ รายการ


หมายเหตุ

*ในบางกรณีสถานกงสุลใหญ่ฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
*ท่านต้องเดินทางมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อดำเนินการด้วยตนเอง