หนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิง

หนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิง

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ย. 2565

| 1,313 view

หนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิง

 

การเตรียมเอกสาร
1. คำร้องนิติกรณ์ 
    (แบบฟอร์มคำร้องขอนิติกรณ์สำหรับสำหรับคนไทย)

2. หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา

3. บัตรประจำตัวประชาชนไทย

4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย

5.
  5.1 กรณีสมรส - ทะเบียนสมรสไทย หรือ ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวไทย หรือ ทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง-กรณีจดทะเบียนสมรสกับชาวญี่ปุ่น) 1 ชุด หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (คนอินจุริโชเมโช-กรณีสมรสกับชาวต่างชาติอื่นที่ไม่ใช่ญี่ปุ่น) 1 ชุด ที่ระบุว่าได้จดทะเบียนสมรสแล้วจากอำเภอญี่ปุ่น ซึ่งให้กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นรับรองเอกสารพร้อมคำแปลภาษาไทย ซึ่งผ่านการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลใหญ่ไทยแล้ว


   5.2 กรณีหย่า - ทะเบียนหย่าไทย หรือ ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวไทย หรือ ทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง-กรณีจดทะเบียนหย่ากับชาวญี่ปุ่น) 1 ชุด หนังสือรับรองการจดทะเบียนหย่า (ริคงจุริโชเมโช-กรณีหย่ากับชาวต่างชาติอื่นที่ไม่ใช่ญี่ปุ่น) 1 ชุด ที่ระบุว่าได้จดทะเบียนหย่าแล้วจากอำเภอญี่ปุ่น ซึ่งให้กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นรับรองเอกสารพร้อมคำแปลภาษาไทยซึ่งผ่านการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลใหญ่ไทยแล้ว


6. กรณีสมรส กรุณาเตรียมหนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่รถยนต์ของคู่สมรสชาวต่างชาติพร้อมสำเนา

สำหรับชาวต่างชาติอื่นที่ไม่ใช่ญี่ปุ่น กรุณาเตรียมหลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น และสำเนา เช่น ไซริวการ์ด SOFA ID Card

 

ค่าธรรมเนียม
● ค่าธรรมเนียมนิติกรณ์ 2,500 เยน ต่อ ตราประทับ

 

หมายเหตุ
● ในบางกรณีสถานกงสุลใหญ่ฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
● ท่านต้องเดินทางมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อดำเนินการด้วยตนเอง พร้อมกับคู่สมรส
● กรุณาลงลายมือชื่อรับรองเอกสารสำเนาทุกฉบับ
● กรุณานัดหมายเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

**************************************************************************

สถานะวันที่ 24 มิ.ย. 2565