หนังสือรับรองการมีสัญชาติไทย

หนังสือรับรองการมีสัญชาติไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 มิ.ย. 2567

| 3,243 view

หนังสือรับรองการมีสัญชาติไทย

 

บุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองการมีสัญชาติไทย สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ 

 

การเตรียมเอกสาร

1. คำร้องนิติกรณ์
(แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์) 

2. หนังสือเดินทาง และสำเนา

3. บัตรประจำตัวประชาชนไทย

4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย 

5. สูติบัตร (สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

6. หลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น และสำเนา เช่น ไซริวการ์ด SOFA ID Card

 

ค่าธรรมเนียม
● ค่าธรรมเนียมนิติกรณ์ 3,000 เยน ต่อ ตราประทับ

 

หมายเหตุ
● สถานกงสุลใหญ่ฯ จะออกหนังสือรับรองการมีสัญชาติไทยเป็นฉบับภาษาอังกฤษ
● ในบางกรณีสถานกงสุลใหญ่ฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
● กรุณาลงลายมือชื่อรับรองสำเนาในเอกสารสำเนาทุกฉบับ

 

******************************************

สถานะวันที่ 26 มิ.ย. 2567