๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

21 ต.ค. 2563

48 view

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ขอเชิญชวนชุมชนคนไทยในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และขอเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราช
กรณียกิจของพระองค์ท่าน ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระนามเดิมว่า “สังวาลย์” พระราชสมภพในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ ทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์และหญิงพยาบาลแห่งศิริราช ซึ่งเป็นโรงเรียนพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยในขณะนั้น ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ทรงได้รับทุนให้ไปเรียนวิชาพยาบาลเพิ่มเติมที่สหรัฐอเมริกา ทำให้ได้พบและอภิเษกสมรสกับสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ และมีพระราชธิดาและพระราชโอรสรวม ๓ พระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติตลอดพระชนม์ชีพ สร้างคุณูปการแผ่ไพศาลต่อแผ่นดินไทย อาทิเช่น ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเยือนมิตรประเทศ ทรงแบ่งเบาพระราชภาระด้วยการดูแลเอาใจใส่ออกเยี่ยมทุกข์สุขของราษฎรในชนบทอย่างต่อเนื่อง ทรงสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชน โดยเฉพาะในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงได้รับการเฉลิมพระเกียรติเป็น “พระมารดาแห่งการแพทย์ชนบท” และ “พระมารดาแห่งกาสังคมสงเคราะห์” พระองค์ทรงสนพระทัยในเรื่องสุขภาพของประชาชนตลอดมา ดังเห็นได้จากการที่พระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณก่อตั้ง “หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” หรือ “พอ.สว.” ประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เป็นอาสาสมัครทำงานด้วยความเสียสละโดยมิได้รับเงินเดือน หรือ ค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อออกไปให้บริการรักษาประชาชนที่มีปัญหาป่วยไข้และอยู่ห่างไกลสถานพยาบาล ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ตั้งแต่ปี ๒๕๑๒ ซึ่งต่อมา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงงานในฐานะองค์ประธานกิตติมศักดิ์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน

พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่เอื้อคุณประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างมหาศาลอีกประการหนึ่งคือ การฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น “โครงการพัฒนาดอยตุง” ในจังหวัดเชียงราย จากพระราชดำริที่ว่า “ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง” ซึ่งเป็นพระราชปณิธานที่ทรงต้องการทอดพระเนตรเห็นความเขียวชอุ่ม และความสมบูรณ์ของสภาพป่าบนดอยตุงและเป็นที่มาของการก่อตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยพัฒนาพื้นที่ป่าเขาบริเวณดอยตุง จังหวัดเชียงราย ให้เป็นพื้นที่ป่าไม้แหล่งต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ มีการใช้ที่ดินป่าไม้อย่างเหมาะสม รวมทั้งฝึกอาชีพให้ชาวไทยภูเขาในพื้นที่ จากเดิมที่พึ่งพาการทำไร่เลื่อนลอยและปลูกพืชยาเสพติด เปลี่ยนเป็นเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจแทน นับเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับการฟื้นฟูผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จสู่สวรรคาลัย ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ยังความวิปโยค โศกเศร้าอาลัยอย่างสุดซึ้งแก่พสกนิกรทั้งภายใน และภายนอกราชอาณาจักร นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงของชาติ แต่พระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณยังสถิตย์ถาวรอยู่ในความทรงจำของพสกนิกรชาวไทยตลอดนิรันดร์กาล

ในการนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงได้จัดทำแบนเนอร์น้อมรำลึก และวีดีทัศน์ประมวลภาพพระฉายาลักษณ์และพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เผยแพร่บนเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และไลน์เครือข่ายคนไทยในเขตอาณา เพื่อให้ชาวไทยในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ ได้มีโอกาสร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยพร้อมเพรียงกัน

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ