การส่งถุงยังชีพทางไปรษณีย์ให้ผู้ฝึกงานชาวไทยใน จังหวัดยามากูจิ

การส่งถุงยังชีพทางไปรษณีย์ให้ผู้ฝึกงานชาวไทยใน จังหวัดยามากูจิ

1 ก.ย. 2563

63 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จัดส่งถุงยังชีพทางไปรษณีย์ให้ผู้ฝึกงานชาวไทยในจังหวัดยามากูจิ

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ บริษัท นิชิกาวะ รับเบอร์ จังหวัดยามากูจิ จัดพิธีมอบถุงยังชีพ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดส่งให้ทางไปรษณีย์แก่ผู้ฝึกงานชาวไทยที่ปฏิบัติงานที่บริษัท จำนวน ๓๘ คน โดยผู้แทนผู้ฝึกงานชาวไทยได้แสดงความขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่มีความห่วงใยคนไทย และจัดส่งถุงยังชีพดังกล่าวให้กับผู้ฝึกงานอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้มีสารถึงผู้ฝึกงานชาวไทย เพื่อแสดงความปรารถนาดี และรณรงค์ให้ทุกคนป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์ เป็นประจำ เว้นระยะห่างทางสังคม และดำเนินวิถีชีวิตตามแนวทาง “การดำรงชีวิตแบบใหม่” ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แนบเอกสารและคำแนะนำต่าง ๆ ส่งไปพร้อมกับถุงยังชีพด้วย

ทั้งนี้ โครงการจัดส่งถุงยังชีพครั้งนี้ มีขึ้นทดแทน “โครงการกงสุลสัญจร” ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ วางแผนจะเดินทางไปให้บริการกงสุลนอกสถานที่ที่จังหวัดยามากูจิ รวมทั้งเยี่ยมเยียน สอบถามทุกข์สุขคนไทยในจังหวัด และพบปะผู้ฝึกงานชาวไทยในบริษัท นิชิกาวะ รับเบอร์ แต่ได้ยกเลิกไป เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และได้ปรับรูปแบบใหม่ โดยจัดส่งถุงยังชีพไปทางไปรษณีย์ ซึ่งประกอบด้วย อาหารแห้ง ของใช้ในชีวิตประจำวัน และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮฮล์ และหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) และ ต่อจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะนัดหมายกับผู้แทนชุมชนไทยในจังหวัดยามากูจิ อาทิ นักศึกษา แม่บ้าน และผู้ฝึกงาน เพื่อพูดคุยและสอบถามทุกข์สุขโดยตรงผ่านวิดีโอออนไลน์ ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วย

อนึ่ง การจัดส่งถุงยังชีพในครั้งนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจิตอาสา ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้ร่วมกับหัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำเมืองฟูกูโอกะ ได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงความจงรักภักดีและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และในช่วงต่อไป สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดส่งถุงยังชีพให้แก่พี่น้องชาวไทยในเมืองอื่น ๆ ในโอกาสที่เหมาะสม เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของไมตรีจิต และความปรารถนาดีแก่พี่น้องชาวไทยที่พำนักในเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และ จูโกะกุ ต่อไป

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ