ประกาศปรับเวลาให้บริการด้านกงสุล

ประกาศปรับเวลาให้บริการด้านกงสุล

15 ต.ค. 2563

306 view

ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภูมิภาคคิวชู และจูโกะกุ มีแนวโน้มดีขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 มีผู้ติดเชื้อรายวันลดลง นอกจากนี้ จังหวัดฟูกูโอกะได้ยกเลิกมาตรการ “เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19” ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการดำเนินชีวิตที่ผ่อนคลายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หลายจังหวัดยังคงขอความร่วมมือให้ประชาชนระมัดระวังป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส โดยปฏิบัติตาม “แนวทางการดำเนินชีวิตแบบใหม่” ได้แก่ การเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างกัน (Social Distancing) การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือเป็นประจำ และ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง 3Cs ซึ่งประกอบด้วย Closed Spaces (พื้นที่ปิด) Crowded Places (พื้นที่แออัด) Close-Contact (มีการสัมผัสใกล้ชิด)

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอปรับรูปแบบการให้บริการด้านกงสุล เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดตามประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ 17/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

20201015_-_ประกาศ_ปรับวันทำการกงสุล.pdf