ขั้นตอนการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

ขั้นตอนการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

23 ก.พ. 2564

53 view

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ
--------------------------------
ขั้นตอนการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

ตามที่รัฐบาลของญี่ปุ่นได้เตรียมการ และเริ่มจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 (COVID-19) ให้กับรัฐบาลท้องถิ่นในจังหวัดต่าง ๆ โดยได้เริ่มฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มแรก ตั้งแต่เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หลังจากนั้น จะทยอยฉีดวัคซีนให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ต่อไป นั้น

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับแผนการ และขั้นตอนการฉีควัคซีนป้องกัน COVID-19 จากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการสังคมญี่ปุ่น และสื่อมวลชนต่าง ๆ และขอสรุปให้พี่น้องชาวไทยในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และ จูโกะกุ ได้รับทราบความคืบหน้า ดังนี้

1. แผนการฉีดวัคซีนให้แก่บุคคลต่าง ๆ
รัฐบาลท้องถิ่นของจังหวัดต่าง ๆ ได้ประกาศแผนการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ตามลำดับ ดังนี้

(1) บุคลากรทางการแพทย์ สำหรับจังหวัดในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ ได้ทยอยฉีดวัคซีนให้กลุ่มนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

(2) ผู้ที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป คาดว่าจะเริ่มฉีดได้ประมาณช่วงเดือนเมษายน 2564

(3) ผู้มีโรคประจำตัว และเจ้าหน้าที่ของสถานดูแลผู้สูงอายุ

(4) ประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ กำหนดการฉีดวัคซีนอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของประชากรในแต่ละกลุ่ม และจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลกลาง โดยกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นคาดว่า การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ภายในประเทศอาจใช้เวลาประมาณ 1 ปี และจะเสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

2. ความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนของจังหวัดในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ

จังหวัดในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ ส่วนใหญ่ได้เริ่มฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์กลุ่มแรก ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา และจะทยอยฉีดวัคซีนให้บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นกำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ขั้นตอนการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไปในญี่ปุ่น

(1) สำนักงานเทศบาลเมือง หรือ สำนักงานเขตจัดส่งคูปอง และเอกสารอธิบายขั้นตอนการฉีดวัคซีนให้กับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ตามลำดับ ทางไปรษณีย์

(2) เมื่อได้รับคูปองและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ หรือ ช่องทางที่กำหนด เพื่อนัดหมายการฉีดวัคซีน

(3) เดินทางไปฉีดวัคซีนในวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ได้นัดหมายกับเจ้าหน้าที่ โดยเตรียมคูปองฉีดวัคซีน และหลักฐานแสดงตน อาทิ ใบขับขี่ บัตรประกันสุขภาพ หรือ เอกสารอื่น ๆ

(4) กรอกข้อมูลในแบบตรวจคัดกรองสำหรับการฉีดวัคซีน เพื่อให้แพทย์ประเมินความพร้อมก่อนการฉีดวัคซีน

(5) ฉีดวัคซีนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

(6) หลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว ตามปกติจะมีการนัดหมายเพื่อฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ภายใน 3 สัปดาห์ เพื่อให้วัคซีนทำงานกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

(7) ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว จะได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีน (Certificate of Vaccination for Covid-19) เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

4. การฉีดวัคซีนให้กับชาวต่างชาติ รวมทั้งชาวไทย

แม้ว่าตอนนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นยังไม่ได้ประกาศแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการฉีดวัคซีนให้กับชาวต่างชาติเป็นการเฉพาะ แต่มีความเป็นไปได้ว่า ชาวต่างชาติ ซึ่งรวมถึงคนไทยที่มีถิ่นพำนักในญี่ปุ่น (ผู้ถือบัตรไซริว) และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านญี่ปุ่น จะได้รับสิทธิในการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกับชาวญี่ปุ่น จึงขอแนะนำให้พี่น้องชาวไทยติดตามข่าวสารจากทางราชการ และสื่อมวลชนต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดต่อไป

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (Infographic) ที่แนบมา อธิบายขั้นตอนการฉีดวัคซีนในเบื้องต้นของรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อให้ชาวไทยในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ ได้รับทราบ ทั้งนี้ ในแต่ละพื้นที่ อาจมีขั้นตอนและแนวปฏิบัติต่าง ๆ แตกต่างกัน จึงขอให้ท่านติดตามข่าวสาร และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นในเขตที่พักอาศัยของท่าน

ในระหว่างนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอให้ทุกท่านยังคงดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID ของทางการญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัดอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วย

ด้วยความปรารถนาดีจาก สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

TH_Infographic_Vaccination_Japan_20210223

 

เอกสารประกอบ

06_ขั้นตอนการฉีดวัคซีน.pdf