กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2563

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2563

19 พ.ย. 2563

1,670 view
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ มีกำหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ชาวไทยในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งส่งเสริมความรักและความสามัคคีของชาวไทยในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ

ในการนี้ โดยที่ยังมีการเพิ่มขึ้นของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภูมิภาคต่าง ๆ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของทางการญี่ปุ่น โดยจะจัดกิจกรรม ดังนี้

1. พิธีถวายพานพุ่มและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีมประเทศไทยในเมืองฟูกูโอกะ เข้าร่วมในฐานะ ผู้แทน ชาวไทยในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และ จูโกะกุ

2. พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จะเปิดให้ประชาชนในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ สามารถเข้าร่วมได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 รอบ โดยห้องประชุมสถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถรับรองได้รอบละประมาณ 10 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

   2.1 กำหนดการ
 
   รอบที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 – 15.15 น.
   รอบที่ 2 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 – 11.15 น.
   รอบที่ 3 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 – 15.15 น.

   2.2 สถานที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

   2.3 การเข้าร่วมพิธี ขอเชิญชวนชาวไทยในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ ที่ประสงค์เข้าร่วมพิธีการดังกล่าว ลงทะเบียนล่วงหน้า ในช่วงเวลาที่ท่านสะดวกตามที่ระบุในข้อ 2.1 ภายในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ตามช่องทางที่ระบุตามเอกสารแนบ

3. การลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณออนไลน์ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเชิญชวนให้ชาวไทยในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ ที่ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมพิธีที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ ร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ใน ระบบออนไลน์ ทางคิวอาร์ โค้ด (QR Code) ตามเอกสารแนบ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

4. การเผยแพร่วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ จะเผยแพร่วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย เนื่องในโอกาสข้างต้น ให้ทุกท่านได้รับชมโดยทั่วถึงกัน ผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ และ ไลน์เครือข่ายคนไทย

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

PR_51_เชิญร่วมงานวันชาติ.pdf
กำหนดการพิธีน้อมรำลึก_rev_02.pdf