วันที่นำเข้าข้อมูล 20 มิ.ย. 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 พ.ค. 2024

| 994 view

タイ国民への領事事務

 

旅券

一般パスポート(新規作成)

パスポート(未成年者)

タイに帰国するための渡航書 Emergency Travel Document - ETD

● 臨時旅券 Emergency Passport - EP 

 

認証/戸籍

認証

タイ国籍証明書

出生届/子どものタイ国籍申請

結婚

● 離婚