การให้บริการประชาชน

การให้บริการประชาชน

การปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการด้านกงสุลในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
...............................................

ตามที่รัฐบาลกลางของญี่ปุ่นได้ปรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มใน 7 จังหวัด ได้แก่ จ.ฟูกูโอกะ จ.อิบารากิ จ.โทชิกิ จ.กุนมะ จ.ชิสึโอกะ จ.เกียวโต และ จ.เฮียวโกะ มีผลระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 12 กันยายน 2564 นั้น

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอปรับรูปแบบและเวลาการให้บริการด้านกงสุล ดังนี้

1. การให้บริการด้านกงสุล
1.1 ขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์ขอรับบริการด้านกงสุล ชะลอการขอรับบริการด้านกงสุลทุกประเภทในช่วงนี้ออกไปก่อน โดยเฉพาะงานทะเบียนทั่วไป และนิติกรณ์บางประเภทที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน

1.2 สถานกงสุลใหญ่ฯ จะเปิดให้บริการด้านกงสุล เฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และ ได้นัดหมายล่วงหน้าไว้แล้วเท่านั้น ระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 – 12.00 น. และ 13.30 – 14.30 น. สำหรับการให้บริการด้านข้อมูลทางโทรศัพท์ เปิดให้บริการในเวลา 15.00 – 16.30 น.

1.3 ก่อนเข้ารับบริการด้านกงสุล กรุณาจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ https://fukuoka.thaiembassy.org/ จากนั้นจึงนัดหมายเจ้าหน้าที่ตามช่องทาง ดังนี้
(1) โทรศัพท์ 092-739-9090 (วันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 15.00 – 16.30 น.)
(2) เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/RTCGFukuoka
(3) LINE ฝ่ายกงสุล กงสุล https://lin.ee/4VbpwBpjE หรือ LINE ID: @341ogqgj
(4) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ consular.fuk@mfa.mail.go.th (สำหรับชาวไทย), visa.fuk@mfa.mail.go.th (สำหรับชาวต่างชาติ)

1.4 หากมีเหตุฉุกเฉิน (เจ็บป่วย เสียชีวิต หรือเหตุภัยพิบัติ) สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือนอกเวลาราชการได้ทางโทรศัพท์สายด่วน (Hotline) ฝ่ายกงสุล หมายเลข 090-2585-3027 หรือ หมายเลข 090-9572-1515

2. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอความร่วมมือผู้เข้ารับบริการด้านกงสุลปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้
(1) ขอให้ผู้ที่จะขอรับบริการที่ มีการนัดหมายล่วงหน้า เท่านั้น เข้ามาในบริเวณฝ่ายกงสุล โดยไม่อนุญาตให้นำผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่
(2) กรุณาใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดมือและข้อมือ ซึ่งจัดเตรียมไว้
ตามจุดต่าง ๆ ได้แก่ จุดตรวจสัมภาระ เคาน์เตอร์กรอกข้อมูล และ เคาน์เตอร์รับคำร้อง
(3) ขอให้สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ตลอดช่วงเวลาที่ขอรับบริการ
(4) ขอให้ผู้ที่มีอาการป่วยและมีไข้ หรือ หายใจไม่สะดวก กรุณาหลีกเลี่ยงการเดินทาง
ไปรับบริการ
(5) เจ้าหน้าที่จะตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อทุกราย และ ขอสงวนสิทธิงดให้บริการ แก่ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศา หรือ มีอาการน่าสงสัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง