การให้บริการประชาชน

การให้บริการประชาชน

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

 

ประเภทของค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

การทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

9,000 เยน

การทำหนังสือเดินทางชั่วคราว

2,000 เยน

การรับรองหนังสือเดินทาง (Endorsement)

1,000 เยน
หนังสือสำคัญประจำตัว (C.I.) ไม่มีค่าธรรมเนียม