ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร์/ทะเบียนครอบครัว

 

ประเภทของค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

การแจ้งเกิด

ไม่มีค่าธรรมเนียม

การแจ้งตาย

ไม่มีค่าธรรมเนียม

การจดทะเบียนสมรส

ไม่มีค่าธรรมเนียม

การจดทะเบียนหย่า

ไม่มีค่าธรรมเนียม

หนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อการสมรส (คนอินโยเคกุบิโชเมโช)

ฉบับละ 2,000 เยน

การทำ

บัตรประชาชน

กรณีบัตรหมดอายุ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

กรณีบัตรสูญหาย

350 เยน

กรณีเปลี่ยนชื่อสกุลหรือ

คำนำหน้าชื่อ

350 เยน

กรณีเปลี่ยนที่อยู่

ในประเทศไทย

350 เยน

* ในกรณีที่เอกสารยื่นประกอบเป็นภาษาญี่ปุ่น จะมีค่าธรรมเนียมสำหรับการรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นฉบับละ 2,000 เยน และเอกสารแปลภาษาไทยจะมีค่าธรรมเนียมสำหรับ
การประทับตรารับรองคำแปล (Seen at the Royal Thai Consulate-General) ฉบับละ 2,000 เยน
** สามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ก่อนรับบริการ