ค่าธรรมเนียมนิติกรณ์

 

ประเภทของนิติกรณ์อื่น ๆ

ค่าธรรมเนียม

(ฉบับละ)

หมายเหตุ

หนังสือมอบอำนาจ

2,000 เยน

 

หนังสือให้ความยินยอม (สำหรับให้บุตรทำหนังสือเดินทาง)

2,000 เยน

 

หนังสือรับรองลายมือชื่อ

2,000 เยน

 

หนังสือรับรองการมีชีวิต (สำหรับขอรับบำเหน็จหรือบำนาญ)

2,000 เยน

 

หนังสือรับรองการศึกษา (สำหรับขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร)

ไม่มีค่าธรรมเนียม

มีค่าธรรมเนียม 2,000 เยน สำหรับตราประทับรับรองคำแปลหนังสือรับรองการศึกษาจากสถาบันศึกษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

หนังสือรับรองสัญชาติไทย (สำหรับขอเปลี่ยนสัญชาติตามคู่สมรส)

2,000 เยน

ทาง สกญ. ออกเอกสารให้เป็นภาษาอังกฤษ

หนังสือรับรองและยืนยันอำนาจการปกครองบุตร (ปค.14)

2,000 เยน

 

หนังสือรับรองว่ามิใช่สินสมรส (ที่ดิน)

2,000 เยน

 

หนังสือข้อตกลงการใช้ชื่อสกุล

2,000 เยน

 

หนังสือรับรองคำนำหน้าหญิง

2,000 เยน

 

หนังสือรับรองอื่น ๆ

2,000 เยน

 

การรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น

2,000 เยน

 

การประทับตรารับรองคำแปล (Seen at the Royal Thai Consulate-General)

2,000 เยน

 

 

* ในกรณีที่เอกสารยื่นประกอบเป็นภาษาญี่ปุ่น จะมีค่าธรรมเนียมสำหรับการรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นฉบับละ 2,000 เยน และเอกสารแปลภาษาไทยจะมีค่าธรรมเนียมสำหรับการประทับตรารับรองคำแปล (Seen at the Royal Thai Consulate-General) ฉบับละ 2,000 เยน

** สามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ก่อนรับบริการ