การให้บริการประชาชน

การให้บริการประชาชน

หนังสือเดินทางทั่วไป

 

การยื่นคำร้องทำหนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางมีอายุ 5 ปี (ค่าธรรมเนียม 9,000 เยน)

 

กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุหรือใกล้หมดอายุ

เอกสารยื่นประกอบ

(1) หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน

(2) บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย

(3) สำเนาใบทะเบียนสมรสหรือหย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรสหรือหย่า (คร.22) (กรณีชื่อ-สกุลหรือคำนำหน้านามไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง)

(4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล 1 ชุด (กรณีชื่อไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง

(5) คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง 1 ชุด (ขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ)

(6) บัตรประจำตัวผู้พำนัก (ไซริวการ์ด) (หากมี)

   

หมายเหตุ

* ใช้เวลาผลิตประมาณ 4 สัปดาห์ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม

* ผู้ยื่นต้องมายื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเอง

* กรุณาแต่งกายสุภาพ

* กรณีผู้ที่ใช้หนังสือเดินทางของบุคคลอื่นเดินทางเข้าญี่ปุ่น ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายไทย จึงไม่สามารถทำหนังสือเดินทางที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้

 * หากข้อมูลในหนังสือเดินทางไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนบ้าน เช่น นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ต้องแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านที่อำเภอไทยให้ถูกต้องก่อน

* เมื่อได้รับหนังสือเดินทางใหม่แล้วกรุณาเก็บรักษาให้ดี เพื่อป้องกันการสูญหาย ไม่ควรนำติดตัว ควรถือบัตรประจำตัวผู้พำนัก (ไซริวการ์ด) ติดตัวแทน

* กรณีขอให้ส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์ จะจัดส่งแบบเก็บเงินค่าส่งปลายทาง ในกรณีที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือ
ไม่มีผู้รับ ไปรษณีย์จะตีกลับมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ และเก็บค่าธรรมเนียมในการส่ง ดังนั้น ผู้ร้องจำเป็นต้องมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว

* ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง หากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น