การให้บริการประชาชน

การให้บริการประชาชน

หนังสือเดินทางทั่วไป

 

การยื่นคำร้องทำหนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางมีอายุ 5 ปี (ค่าธรรมเนียม 9,000 เยน)

 

กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุหรือใกล้หมดอายุ

เอกสารยื่นประกอบ

(1) หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน

(2) บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย

(3) สำเนาใบทะเบียนสมรสหรือหย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรสหรือหย่า (คร.22)
    (กรณีชื่อ-สกุลหรือคำนำหน้านามไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง)

(4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล 1 ชุด (กรณีชื่อไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง)

(5) คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง 1 ชุด (กรุณากรอกมาให้เรียบร้อยเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ)
    แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทั่วไป(คลิก)

(6) บัตรประจำตัวผู้พำนัก (ไซริวการ์ด) (หากมี)

   

กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เนื่องจากหนังสือเดินทางเล่มเก่าสูญหาย

เอกสารยื่นประกอบ

(1) ใบแจ้งความ (เคซัทซึโชเม 警察証明) ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น (เอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจ หรือ โคบังไม่สามารถใช้งานได้)

(2) สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด (หากมี)

(3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย หรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุด
    (ถ่ายสำเนาหน้าบ้านเลขที่และหน้าที่ระบุชื่อผู้ยื่นคำร้อง)

(4) สำเนาบัตรประจำตัวผู้พำนัก (ไซริวการ์ด) 1 ชุด (หากมี)

(5) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง) 1 ชุด

(6) สำเนาใบทะเบียนสมรสหรือหย่า หรือ ใบฐานะครอบครัวสมรสหรือหย่า 1 ชุด
    (กรณีชื่อ-สกุล หรือ คำนำหน้านามไม่ตรงกับหนังสือเดินทางนามสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง)

(7) คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง 1 ชุด (กรุณากรอกมาให้เรียบร้อยเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ)
    แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทั่วไป(คลิก)

 

หมายเหตุ

* ใช้เวลาผลิตประมาณ 4 สัปดาห์ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม

* ผู้ยื่นต้องมายื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเอง

* ผู้ยื่นคำร้องต้องนำหลักฐานการเข้าเมืองอย่างถูกต้องมาแสดง เช่น หน้าประทับเข้าเมือง หรือรายการบันทึกการเข้าเมืองจากทางการญี่ปุ่น

* หากข้อมูลในหนังสือเดินทางไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนบ้าน เช่น นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ต้องแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านที่อำเภอไทย
  ให้ถูกต้องก่อน

* เมื่อได้รับหนังสือเดินทางใหม่แล้วกรุณาเก็บรักษาให้ดี เพื่อป้องกันการสูญหายไม่ควรนำติดตัว ควรถือบัตรประจำตัวผู้พำนัก (ไซริวการ์ด)
  ติดตัวแทน

* สำหรับผู้ที่แสดงความจำนงให้ส่งหนังสือเดินทางด้วยไปรษณีย์ ถ้าหนังสือเดินทางถูกตีกลับมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ในกรณีที่ไม่มีผู้รับ
  หรือที่อยู่ไม่ชัดเจน ผู้ยื่นคำร้องจะต้องมารับหนังสือเดินทางด้วยตัวเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ 
พร้อมกับชำระค่าจัดส่งที่เกิดขึ้น

* ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง หากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

 

16 ก.พ. 2564

แบบฟอร์มคำร้องหนังสือเดินทางทั่วไป

16 ก.พ. 2564