การให้บริการประชาชน

การให้บริการประชาชน

แบบฟอร์ม/คำร้อง

ตัวอย่างคำแปลหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (คนอินจุริโชเมโช)

1 มี.ค. 2564

หนังสือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลหนังสือเดินทาง

10 ก.พ. 2564

ตัวอย่างคำแปลทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น-สมรส(ภาษาไทย)

21 ม.ค. 2564

ตัวอย่างคำแปลหนังสือรับรองการจดทะเบียนหย่า(ภาษาไทย)

20 ม.ค. 2564

ตัวอย่างคำแปลทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น-หย่า(ภาษาไทย)

20 ม.ค. 2564

แบบฟอร์มคำร้องขอนิติกรณ์มอบอำนาจ

13 ม.ค. 2564

แบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด

5 ม.ค. 2564

แบบฟอร์มขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

27 ธ.ค. 2562

แบบฟอร์มคำร้องหนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี)

15 ก.ย. 2563