การให้บริการประชาชน

การให้บริการประชาชน

การขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับไทย Certificate of Entry (COE)

1. การตรวจสอบและซื้อบัตรโดยสาร
สำหรับชาวไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) สามารถเดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษ (Repatriation Flight – กักตัวในสถานที่รัฐกำหนด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) สำหรับคนไทย และการเดินทางโดยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi-Commercial Flight – กักตัวที่โรงแรมที่ผ่านการประเมินของกระทรวงสาธารณสุข และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) โดยสามารถติดตามประกาศและรายละเอียดการลงทะเบียน เพื่อเดินทางกลับไทยโดยเที่ยวบินพิเศษของแต่ละเดือน ดังนี้

1.1 สำหรับเที่ยวบินพิเศษ (Repatriation Flight)
• เที่ยวบินเส้นทาง กรุงโตเกียว (สนามบินฮาเนดะ หรือ นาริตะ) – กรุงเทพฯ
เว็บไซต์ http://site.thaiembassy.jp/th/news/announcement/

• เที่ยวบินเส้นทาง นครโอซากา (สนามบินคันไซ) - กรุงเทพฯ
เว็บไซต์ http://www.thaiconsulate.jp/th/jpn/

หมายเหตุ: สำหรับท่านที่มีบัตรโดยสารอยู่แล้ว ขอให้ติดต่อสายการบินโดยตรงเพื่อเปลี่ยนวันเดินทางในบัตรโดยสารให้ตรงกับวันที่ต้องการเดินทาง ข้างต้น
- หากต้องการเปลี่ยนวันเดินทางของบัตรโดยสายการบินไทย ติดต่อการบินไทยที่หมายเลข 0570-064-015
- สำหรับสายการบิน JAL และ ANA สามารถตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนวันเดินทางตามเว็บไซต์ของสายการบิน

1.2 สำหรับเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi-Commercial Flight)
ผู้ที่เลือกจะไปกักตัวโดยเสียค่าใช้จ่ายเองในโรงแรมทางเลือก (Alternative State Quarantine หรือ ASQ): นอกเหนือจากเที่ยวบินที่ประกาศ สามารถเลือกเดินทางโดยเที่ยวบินอื่น ๆ (Semi-Commercial flights) ได้ โดยซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของสายการบิน หรือผ่านตัวแทนจำหน่าย และอัพโหลดบัตรโดยสารพร้อมใบจองโรงแรมทางเลือกเข้าสู่ระบบลงทะเบียนในข้อ 2 ด้านล่าง เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ท่านสามารถจองโรงแรมทางเลือกสำหรับกักตัว (Alternative State Quarantine - ASQ) ตามช่องทาง ดังนี้

(1) จองกับโรงแรมโดยตรง (รายชื่อโรงแรม ASQ)
(2) https://www.agoda.com/quarantineth
(3) https://asq.locanation.com/
(4) https://asq.ascendtravel.com/

หมายเหตุ: หลักฐานยืนยันการจอง ASQ/ALQ จะต้องมีการระบุว่าเป็นการจองแบบ ASQ/ALQ Package
(รวมค่ารถรับส่ง ค่าอาหาร 3 มื้อ และค่าตรวจโควิด 2 ครั้ง) และระบุวันเข้าพัก จำนวน 15 คืน

2. ลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับไท (โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง 7 วัน)
ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่ https://coethailand.mfa.go.th/

วิธีการ
2.1 กรอกข้อมูลบุคคลและรายละเอียดการติดต่อ ซึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของท่าน และอนุมัติในขั้นแรก (ใช้เวลา 1-3 วันทำการในการอนุมัติขั้นแรก)
*สำหรับผู้ที่มีหนังสือเดินทางมากกว่า 1 สัญชาติ ขอให้อัพโหลดหนังสือเดินทางสัญชาติอื่น เข้าระบบด้วย

2.2 เมื่อท่านได้รับอนุมัติในขั้นตอนแรกแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะเพื่อกรอกรายละเอียดการเดินทางและอัพโหลดบัตรโดยสาร รวมทั้งหลักฐานการสำรองโรงแรมทางเลือกหรือ ASQ (สำหรับผู้ที่ประสงค์จะกักตัวที่ ASQ เท่านั้น) (ขั้นตอนนี้ใช้เวลา 1-3 วันทำการ)
หมายเหตุ: หากไม่ดำเนินการอัพโหลดเอกสารให้ครบถ้วนภายใน 15 วัน ระบบจะลบชื่อของท่านโดยอัตโนมัติ และท่านจะต้องลงทะเบียนใหม่

2.3 เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ สถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางตามข้อ 2.2 แล้ว จะออกหนังสือรับรอง ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบสถานะ และคลิกดาวน์โหลดไฟล์ Certificate of Entry (COE) จากเว็บไซต์
https://coethailand.mfa.go.th/ เพื่อพิมพ์เอกสาร ซึ่งจะต้องนำไปแสดงกับสายการบินในการ check-in ขึ้นเครื่อง พร้อมใบรับรองแพทย์ fit to fly รวมถึงยื่นให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว

คลิกดูขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรอง (คลิป MOFA)

คลิกดูวิดีโอสาธิตขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง (คลิป MOFA)

3. เอกสารประกอบการเดินทางที่ต้องใช้เมื่อ Check in ที่สนามบิน และเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
3.1 หนังสือเดินทางฉบับจริง

3.2 หนังสือรับรองการเดินทาง (COE) จากสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ สถานกงสุลใหญ่ฯ 

3.3 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ที่ยืนยันว่า มีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) ขอให้ทางสถานพยาบาลออกโดยตัวพิมพ์ (ไม่เขียนด้วยลายมือทั้งแผ่น/ สามารถใช้แบบกรอกในฟอร์มได้/ ต้องมีตราประทับของสถานพยาบาล และให้ลงวันเวลาที่ตรวจด้วย)โดยต้องออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง เมื่อได้แล้ว ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองแพทย์ด้วย เช่น ตัวสะกดชื่อ วันเดือนปีเกิด หมายเลขหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ แนะนำให้ขอใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลติดตัวไว้ประกอบการเดินทางด้วย

3.4 บัตรโดยสารเครื่องบิน

3.5 ใบ ต.8 (โหลดได้ตามlink ต่อไปนี้)
Link สำหรับ ใบ ต.8

3.6 ใบจองโรงแรมกักตัวทางเลือก Alternative State Quarantine (ถ้ามี)
หากสายการบินที่ท่านเลือกใช้บริการมีข้อกำหนดให้ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์ หรือผลตรวจ COVID-19 แบบ PCR ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 ท่านจะต้องจัดหาเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติม มิเช่นนั้น ท่านอาจถูกสายการบินนั้น ๆ ปฏิเสธการขึ้นเครื่องได้

3.7 ลงทะเบียนและดาวน์โหลด Application ThailandPlus ได้ที่ https://thailandplus.in.th/th/ เพื่อเก็บบันทึกประวัติการเดินทางประจำตัว และสามารถระบุความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19 ในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ โปรดศึกษาคู่มือการลงทะเบียนได้ที่ (Link Manual)

4. ข้อแนะนำ
4.1 ผู้เดินทางต้องยินยอมและรับทราบการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันภายหลังเดินทางถึงประเทศไทย นอกจากนี้ หากท่านต้องเดินทางข้ามจังหวัด
หลังจากเสร็จสิ้นการกักตัวข้างต้น โปรดตรวจสอบมาตรการของแต่ละจังหวัดตามเว็บไซต์ด้านล่าง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการเดินทางล่วงหน้า http://moicovid.com/map.html

4.2 การเตรียมใบรับรอง Fit to Fly : ขอให้ท่านโปรดดำเนินการเอง โดยสามารถติดต่อโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชนอื่น ๆ
ตัวอย่างใบรับรอง fit to fly Link ตัวอย่าง Fit to fly
สามารถนำใบนี้ปรึกษากับสถานพยาบาลเพื่อให้กรอกลงฟอร์มนี้ ประทับตราของสถานพยาบาล และใช้ประกอบการเดินทางได้ หรือใช้ตามแบบฟอร์มที่สถานพยาบาลกำหนดได้แต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษ และขอแนะนำให้เก็บใบเสร็จรับเงินค่าใบตรวจสุขภาพไว้เป็นหลักฐานด้วย

4.3 หากท่านเดินทางกลับพร้อมคนในครอบครัว ขอให้จัดกระเป๋าเดินทางโดยแยกเสื้อผ้าและของใช้จากกัน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เมื่อเดินทางถึงที่กักตัว

5. ช่องทางการติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ
กรณีประสงค์ขอรับคำแนะนำในการลงทะเบียนเพื่อขอรับ COE หรือ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทย สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ตามช่องทาง ดังนี้

PR_Contact_info_infographic_Jan_2021_1

 

153072780_2130195797117557_4326422063798103725_n