มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย (สถานะ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565)

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย (สถานะ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565)

12 ม.ค. 2565

192 view

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย
(สถานะ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565)

 

มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางไปประเทศไทย สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน Thailand Pass ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

1. มาตรการกักตัว
• สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขไทย ตามเกณฑ์ข้อกำหนดของไทย (รายละเอียดวัคซีนที่ได้รับการรับรอง) ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง จะต้องกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 7 คืนในโรงแรมที่ผ่านมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขไทย (Alternative Quarantine : AQ) เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 

• สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน กักตัวในโรงแรมที่ผ่านมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขไทย (Alternative Quarantine : AQ) เป็นเวลาอย่างน้อย 10 คืน

2. เอกสารประกอบการเดินทาง

• หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

• บัตรโดยสารเครื่องบิน (สามารถตรวจสอบเที่ยวบินและจองบัตรโดยสารเครื่องบินได้ที่เว็บไซต์ของสายการบินโดยตรง)

• เอกสารการจองโรงแรม/สถานที่กักกัน (AQ หรือ SHA Extra+) จำนวน 7 คืน สำหรับผู้ที่มีหลักฐานการฉีดวัคซีน และจำนวน 10 คืน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน ผ่านช่องทางดังนี้
(1) https://entrythailand.go.th
(2) จองกับโรงแรมโดยตรง
(3) https://www.agoda.com/quarantineth
(4) https://asq.locanation.com/
(5) https://asq.ascendtravel.com/
(6) โรงแรม SHA Extra+ สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรม SHA Extra+ ได้ที่ https://web.thailandsha.com/shaextraplus โดยสำรองห้องพักกับโรงแรมโดยตรง

• เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccine Certificate) (ถ้ามี)

• (สำหรับชาวต่างชาติ) ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษา COVID-19 ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

• ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ผ่านเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th/ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง โดยกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

• (สำหรับชาวต่างชาติ) ผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ทั้งนี้ บางสายการบินอาจกำหนดให้ผู้โดยสารทุกคนแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนการเดินทาง จึงขอให้ตรวจสอบกับสายการบินโดยตรง) 


รายละเอียดเพิ่มเติม

-ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนจากทางการญี่ปุ่นและได้รับใบ Vaccination Certificate of COVID-19 โปรด upload รูปภาพ QR Code ของ ICAO VDS-NC ที่ทางการญี่ปุ่นออกให้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ ในการลงทะเบียนบนระบบ Thailand Pass เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ

-ในกรณี Sandbox ผู้มีสัญชาติไทยต้องมีผลตรวจRT-PCR ด้วยวิธี RT-PCR เป็นลบในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง สำหรับการกักตัว 7 วันหรือ 10 วันไม่จำเป็นต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 เว้นแต่สายการบินที่ท่านใช้มีเงื่อนไขระบุความจำเป็นต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 กรุณาตรวจสอบเงื่อนไข/ข้อจำกัดของสายการบินที่ท่านใช้ด้วย

วิธีการเดินทางเข้าพื้นที่ Sandbox 

(1) จังหวัดภูเก็ต : ต้องเป็นเที่ยวบินตรง (direct flight) หรือแวะเปลี่ยนเครื่องนอกประเทศไทยก่อนบินตรงเข้าจังหวัดภูเก็ต

(2) จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา : เดินทางจากท่าอากาศยานภูเก็ตด้วยรถยนต์ (sealed route) หรือใช้เที่ยวบินตรง (direct flight) จากต่างประเทศเข้าจังหวัดกระบี่/จังหวัดพังงา

(3) จังหวัดสุราษฎร์ธานี : เดินทางจากประเทศต้นทางเพื่อบินตรงเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) หรือเดินทางจากประเทศต้นทางเพื่อบินเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) แบบแวะเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังเกาะสมุย โดยต้องเป็น sealed route domestic flight เท่านั้น (ต้องเป็นเที่ยวบินที่ ขึ้นต้นด้วยเลข 5 และเป็นเลข 4 หลัก อาทิ PG5xxx เท่านั้น)

ตรวจสอบรายชื่อวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรองเฉพาะสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย

- ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศแอฟริกา (รวมถึงประเทศแอฟริกา 8 ประเทศ ได้แก่ Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, South Africa และ Zimbabwe ที่ห้ามเดินทางเข้าไทยก่อนหน้านี้) สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยแบบกักตัว (Sandbox หรือ AQ เป็นเวลา 7 วันหรือ 10 วันตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง)

ข้อกำหนดสำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ประสงค์เข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว หรือเข้าโครงการ Sandbox

・สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนและไม่ต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR แต่ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครองและเมื่อเดินทางถึงไทยแล้วจะสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยใช้น้ำลาย (saliva testing)

・สำหรับเด็กอายุ 6 – 11 ปี ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีน แต่ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง และต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชม. ก่อนเวลาเดินทาง

・สำหรับเด็กอายุ 12 – 17 ปี ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มหรือหากไม่เคยได้รับวัคซีน จะต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง โดยผู้เดินทางอายุ 12-17 ปี ทุกคนต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชม. ก่อนเวลาเดินทาง

ข้อกำหนดสำหรับผู้เคยติดเชื้อโควิด-19 ที่ประสงค์เข้าประเทศไทยโดยลดวันกักตัวหรือเข้า Sandbox (สถานะ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565)

- หากเคยติดเชื้อโควิด-19 ภายใน 3 เดือนก่อนเดินทางเข้าไทย สามารถใช้เอกสาร COVID-19 recovery form หรือใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าหายจากโควิด-19 หรือไม่มีอาการแล้วแม้ว่าผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 (RT-PCR) ก่อนเข้าประเทศไทยจะเป็นบวก แต่ก็จะได้รับอนุญาตให้เดินทางได้

- หากเคยติดเชื้อโควิด-19 เกิน 3 เดือน จะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มจะดำเนินการในช่วงใดก็ได้ภายหลังการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ผู้เดินทางที่เคยได้รับวัคซีนครบก่อนติดเชื้อโควิด-19 จะถือว่า เป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด
---------------------------------------------------------

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดขั้นตอนการเข้าประเทศไทยตั้งแต่ วันที่ 7 มกราคม 2565

 

S__14745714

 

ข้อมูลอื่นๆ

● ตรวจสอบรายชื่อวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรองเฉพาะสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย

● ตรวจสอบสถานที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ภาษาญี่ปุ่น)

● อ่าน ถาม-ตอบ เกี่ยวกับระบบ Thailand Pass 

*หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียน Thailand Pass ก่อนวันที่ 22 ธันวาคม 2564 และได้รับ QR Code แล้ว สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามสิทธิที่ได้รับอนุมัติ

  TH_JP_Infographic_1201_1  ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย_rev2_220112_Page_4 ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย_rev2_220112_Page_5   ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย_rev2_220112_Page_6     

3. ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่

ท่านที่ประสงค์ขอรับคำแนะนำในการเดินทางเข้าประเทศไทย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตามช่องทาง ดังนี้

(1) โทรศัพท์ 092-739-9090 (วันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 15.30 – 17.30 น.)

(2) อีเมล : consular.FUK@mfa.go.th

(3) เฟสบุ๊ค : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

(4) LINE ฝ่ายกงสุล https://lin.ee/4VbpwBpjE หรือ LINE ID: @341ogqgj