หนังสือรับรองว่าที่ดินไม่ใช้สินสมรส

หนังสือรับรองว่าที่ดินไม่ใช้สินสมรส

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 พ.ย. 2562

| 690 view

หนังสือรับรองว่าที่ดินมิใช่สินสมรส

 

บุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ และต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองว่าที่ดินมิใช่สินสมรสได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารของคนไทย
1. หนังสือเดินทาง และสำเนา
2. บัตรประจำตัวประชาชนไทย
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. กรณีเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาเตรียมใบเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุล 
5. สำเนาทะเบียนสมรสไทย หรือ ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรส (คร. 22)
6. หลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น และสำเนา เช่น บัตรไซริวการ์ด SOFA ID Card
7. โฉนดที่ดิน
8. หนังสือสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาวางมัดจำ โดยระบุราคาของทรัพย์สินที่จะซื้อขาย
(หากไม่มี สามารถใช้สำเนาหนังสือประเมินราคาที่ดินที่ออกโดยสำนักงานที่ดินแทนได้)


เอกสารของคนญี่ปุ่น
1. คำร้องนิติกรณ์ (แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ภาษาญี่ปุ่น)
2. บันทึกถ้อยคำ (แบบฟอร์มบันทึกถ้อยคำฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น)
3. หนังสือเดินทาง และสำเนา
4. ทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) ฉบับจริง


เอกสารของคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น
1. คำร้องนิติกรณ์ (แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ภาษาอังกฤษ)
2. บันทึกถ้อยคำ (แบบฟอร์มบันทึกถ้อยทำภาษาไทย) 
3. หนังสือเดินทาง และสำเนา
4. หลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น และสำเนา เช่น บัตรไซริวการ์ด SOFA ID Card

 

ค่าธรรมเนียม
ปรับอัตราค่าธรรมเนียมนิติกรณ์เอกสารตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 2565 ตามประกาศที่ 3 / 2565 เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการรับรองนิติกรณ์เอกสาร
● ค่าธรรมเนียมนิติกรณ์ 2,500 เยน ต่อ ตราประทับ

 

หมายเหตุ
● ผู้ยื่นคำร้องคือคู่สมรสชาวต่างชาติ ในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายไทยไม่สามารถมายื่นคำร้องด้วยกันที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ คู่สมรสชาวต่างชาติสามารถยื่นคำร้องฝ่ายเดียวได้โดยนำเอกสารทั้งหมดข้างต้นมาที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ
● ในบางกรณีสถานกงสุลใหญ่ฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
● กรุณาลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารสำเนาทุกฉบับ

 

******************************
สถานะวันที่ 24 มิ.ย. 2565