หนังสือรับรองว่าที่ดินไม่ใช้สินสมรส

หนังสือรับรองว่าที่ดินไม่ใช้สินสมรส

9 พ.ย. 2562

360 view

หนังสือรับรองว่าที่ดินมิใช่สินสมรส

บุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ และต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองว่าที่ดินมิใช่สินสมรสได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารของคนไทย
1. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา
2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. ใบเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุล หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
5. สำเนาทะเบียนสมรสไทย หรือ ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรส
6. บัตรประจำตัวผู้พำนัก (ไซริวการ์ด) พร้อมสำเนา
7. โฉนดที่ดิน
8. หนังสือสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาวางมัดจำ โดยระบุราคาของทรัพย์สินที่จะซื้อขาย
(หากไม่มี สามารถใช้สำเนาหนังสือประเมินราคาที่ดินที่ออกโดยสำนักงานที่ดินแทนได้)


เอกสารของคนญี่ปุ่น
1. คำร้องนิติกรณ์ (สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ)
2. บันทึกถ้อยคำ (สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์(ภาษาญีุ่่ปุ่น) หรือขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ)
3. หนังสือเดินทางฉบับจริง หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ พร้อมสำเนา
4. ทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) ฉบับจริง


เอกสารของคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น
1. คำร้องนิติกรณ์ (สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ)
2. บันทึกถ้อยคำ (สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์(ภาษาญีุ่่ปุ่น, ภาษาไทยหรือขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ)
3. หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสำเนา
4. บัตรประจำตัวผู้พำนัก (ไซริวการ์ด) พร้อมสำเนา

หมายเหตุ
* ผู้ยื่นคำร้องคือคู่สมรสชาวต่างชาติ ในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายไทยไม่สามารถมายื่นคำร้องด้วยกันที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ คู่สมรสชาวต่างชาติสามารถยื่นคำร้องฝ่ายเดียวได้โดยนำเอกสารทั้งหมดข้างต้นมาที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ
* ค่าธรรมเนียมฉบับละ 2,000 เยน
* กรุณาลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารสำเนาทุกฉบับ