หนังสือตกลงการใช้นามสกุลของสามี

หนังสือตกลงการใช้นามสกุลของสามี

9 พ.ย. 2562

374 view

หนังสือตกลงการใช้นามสกุลของคู่สมรส

เอกสารที่ต้องนำมายื่นมีดังนี้

1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด
    *ดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องขอนิติกรณ์สำหรับสำหรับคนไทย  
    *ดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องขอนิติกรณ์สำหรับคู่สมรสคนไทยที่เป็นชาวต่างชาติ ฉบับไทย-อังกฤษ, ฉบับไทย-ญี่ปุ่น

2. หนังสือเดินทาง ตัวจริง พร้อมสำเนา

3. บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง 

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. บัตรประจำตัวผู้พำนัก (ไซริวการ์ด) ตัวจริง พร้อมสำเนา

6. ทะเบียนสมรสไทย หรือ ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวไทย หรือ ทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง-กรณีจดทะเบียนสมรสกับชาวญี่ปุ่น) 1 ชุด หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (คนอินจุริโชเมโช-กรณีสมรสกับชาวต่างชาติอื่นที่ไม่ใช่ญี่ปุ่น) 1 ชุด ที่ระบุว่าได้จดทะเบียนสมรสแล้วจากอำเภอญี่ปุ่น ซึ่งให้กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นรับรองเอกสารพร้อมคำแปลภาษาไทยซึ่งผ่านการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลใหญ่ไทยแล้ว
    *กรุณาแปลทะเบียนครอบตรัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) ตามตัวอย่างการแปลภาษาไทยทะเบียนครอบตรัวญี่ปุ่น(คลิก) 
    *กรุณาแปลหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (คนอินจุริโชเมโช ตามตัวอย่างการแปลภาษาไทยหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส(คลิก) 

7. หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่รถยนต์ของคู่สมรสชาวต่างชาติ พร้อมสำเนา
สำหรับชาวต่างชาติอื่นที่ไม่ใช่ญี่ปุ่น กรุณายื่นบัตรประจำตัวผู้พำนัก (ไซริวการ์ด) พร้อมสำเนาเพิ่มเติมด้วย

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมนิติกรณ์ 2,000 เยน ต่อ รายการ

หมายเหตุ
*ในบางกรณีสถานกงสุลใหญ่ฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
*ท่านต้องเดินทางมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อดำเนินการด้วยตนเอง พร้อมกับคู่สมรส
*กรุณาลงลายมือชื่อรับรองเอกสารสำเนาทุกฉบับ