การแจ้งตาย/มรณบัตร

การแจ้งตาย/มรณบัตร

12 มี.ค. 2562

273 view

กรณีการแจ้งตายและขอมรณบัตรให้บุคคลสัญชาติไทย สามารถยื่นคำร้องได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารของผู้ตาย

1. หนังสือเดินทาง

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุลตัวจริง (หากผู้ตายเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)

5. สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าไทย หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว หากผู้ตายเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่า หากไม่มีและผู้ตายจดทะเบียนสมรสกับคนญี่ปุ่น จะต้องนำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น หรือโคเซกิโทฮง ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน

6. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด)

7. หนังสือรับรองการแจ้งตาย หรือชิโบโทโดเคะคิไซจิโคโชเมโช ออกโดยที่ว่าการอำเภอญี่ปุ่น หรือกระทรวงยุติธรรม ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน พร้อมคำแปลภาษาไทย

8. หนังสืออนุญาตเผาศพ (กรณีที่เผาศพ) ออกโดยที่ว่าการอำเภอญี่ปุ่น ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน พร้อมคำแปลภาษาไทย

เอกสารของผู้แจ้งตาย (คนไทย)

1. คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

2. หนังสือเดินทาง

3. บัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด) ตัวจริง (ถ้ามี)

เอกสารของผู้แจ้งตาย (คนต่างชาติ)

1. คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย สามารถดาวโหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

2. หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

3. หากผู้แจ้งตายเป็นชาวญี่ปุ่น ต้องเตรียมทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) 1 ชุด ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน

4. หากผู้แจ้งตายเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่น ต้องเตรียมบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด) มาด้วย