หนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์ (อายุไม่ถึง 20 ปี)

หนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์ (อายุไม่ถึง 20 ปี)

16 มี.ค. 2564

179 view

การยื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์ (อายุไม่ถึง 20 ปี)

 

การยื่นคำร้องทำหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นผู้เยาว์หรืออายุไม่ถึง 20 ปี)

หนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน 5 ปี   (ค่าธรรมเนียม 9,000 เยน)

 

เอกสารยื่นประกอบ

1.1 เอกสารของผู้เยาว์ที่จะทำหนังสือเดินทาง

1) กรณียื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มแรก

(1) คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง 1 ชุด (ขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวโหลดจากเว็บไซต์)
(2) สูติบัตรไทย

2) กรณียื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มที่สองเป็นต้นไป

(1) คําร้องขอทําหนังสือเดินทาง 1 ชุด (ขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวโหลดจากเว็บไซต์)
(2) หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (เล่มล่าสุด)
(3) สูติบัตรไทย
(4) บัตรประจําตัวประชาชน (หากมี)
(5) สําเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ชุด (หากเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านไทยแล้ว)
(6) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ (หากมี) 1 ชุด (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับสูติบัตร)
(7) หลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น (เช่น ไซริวการ์ด) พร้อมสำเนา 1 ชุด (หากมี)

2) เอกสารของบิดาและมารดาไทย

(1) หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา 1 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีรูปถ่าย)
(2) บัตรประจําตัวประชาชน
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
(4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ 1 ชุด (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับสูติบัตรของบุตร)
(5) สำเนาใบทะเบียนสมรส/หย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรส/หย่า (หากเคยสมรสหรือหย่า) 1 ชุด
(6) หลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น (เช่น ไซริวการ์ด) พร้อมสำเนา 1 ชุด (หากมี)

3) เอกสารของบิดาหรือมารดาที่เป็นชาวต่างชาติ

(1) หนังสือเดินทาง (หน้ารูปถ่ายและหน้าที่มีลายมือชื่อ) หรือใบขับขี่รถยนต์ พร้อมสำเนา 1 ชุด 

 

หมายเหตุ

* ใช้เวลาผลิตประมาณ 4 สัปดาห์ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม
*
บิดา มารดา และบุตรต้องมายื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

* กรณีบิดาหรือมารดา ฝ่ายหนึ่งผ่ายใดไม่สามารถมาลงนามยินยอมในคำร้องทำหนังสือเดินทางให้บุตรได้ ให้แนบหนังสือยินยอมที่ออกให้โดยที่ว่าการอำเภอไทย สำนักงานเขตหรือสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น หรือกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศไทย เพื่อยื่นประกอบขอทำหนังสือเดินทางให้บุตร
* กรณีบิดามารดาได้หย่าขาดจากกัน ให้แนบหนังสือรับรองหรือใบทะเบียนหย่าที่ระบุว่าบุตรอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของฝ่ายบิดาหรือมารดาแต่เพียงผู้เดียว
* กรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่มีชื่อบิดาในรายการบิดาของสูติบัตรบุตร ให้แนบใบปกครองดูแลบุตร (ป.ค.14) ซึ่งระบุยืนยันว่ามารดาเป็นผู้ปกครองดูแลแต่เพียงผู้เดียว 
* เมื่อได้รับหนังสือเดินทางใหม่แล้วกรุณาเก็บรักษาให้ดี เพื่อป้องการการสูญหาย ไม่ควรนำติดตัว ควรถือบัตร Residence card (ไซริวการ์ด) ติดตัวแทน
* ค่าธรรมเนียม หากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
* กรณีบิดาและมารดาไม่สามารถเดินทางมาลงนามยินยอมในคำร้องหนังสือเดินทางให้บุตรได้ จะต้องมีใบยินยอมของบิดาและมารดาออกให้โดยสำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอมาประกอบคำร้องฯ และหากผู้เยาว์อายุไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นพาผู้เยาว์มาทำ นสดท. อีกฉบับหนึ่ง โดยผู้รับมอบอำนาจต้องอายุ 20 ปี บริบูรณ์

Passport_Regulation_by_MOFA