หนังสือยินยอมให้บุตรกรณีเป็นผู้เยาว์หรืออายุไม่ถึง 20 ปี ทำหนังสือเดินทาง

หนังสือยินยอมให้บุตรกรณีเป็นผู้เยาว์หรืออายุไม่ถึง 20 ปี ทำหนังสือเดินทาง

16 มี.ค. 2564

301 view

การทำหนังสือยินยอมให้บุตรกรณีเป็นผู้เยาว์หรืออายุไม่ถึง 20 ปี ทำหนังสือเดินทาง

 

กรณีที่บิดาหรือมารดาที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ ไม่สามารถพาบุตรที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ไปทำหนังสือเดินทางที่่กระทรวงการต่างประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือยินยอมและหนังสือมอบอำนาจได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ  เพื่อให้บุตรหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจพาบุตรไปทำหนังสือเดินทางได้ โดยเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

 

เอกสารยื่นประกอบ

1) เอกสารของบิดาหรือมารดาไทย

(1) คำร้องนิติกรณ์ (ขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์)
(2) หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
(3) บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) ใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย (หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)
(6) ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (หากเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่า)
(7) หลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น (เช่น ไซริวการ์ด) พร้อมสำเนา 1 ชุด

2) เอกสารของบิดาหรือมารดาชาวต่างชาติ

(1) หนังสือเดินทาง (หน้ารูปถ่ายและหน้าที่มีลายมือชื่อ) หรือใบขับขี่รถยนต์ พร้อมสำเนา 1 ชุด 

3)เอกสารของบุตร

(1) หนังสือเดินทาง (หากเคยทำหนังสือเดินทาง) พร้อมสำเนา 1 ชุด
(2) สูติบัตร
(3) บัตรประจำตัวประชาชน (หากเคยทำบัตรประจำตัวประชาชน)
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) ใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุล (หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)

 

หมายเหตุ
* หากประสงค์จะทำหนังสือมอบอำนาจ กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจมาด้วย
* ในบางกรณีสถานกงสุลใหญ่ฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม